Our Company

Posted by

Himalayan Family house is here to help you,
हिमालयन परिवार प्रतिष्ठान नै किन?

bring your dreams closer to you.

Adventure where you can involve with locals for better experience.
सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताहरुलाई बचाउन

For your personal development in all direction.
स्थानीय नागरिकहरुको आर्थिक सुधार को निमित्त

Opportunity to input your share back to the community.
महिला नेतृत्वको बिकाश तथा महिला ससक्तिकरणको निमित्त

Community involvements for better outcome toward future.
बानप्रस्थ ब्यबस्थापनको निमित्त

100% local resource utilization.
आधुनिक क्षिक्षा लाइ परम्परावादी ज्ञान संग मिसाउन

Skills development by Local for local.
गाउघरका उत्पादनहरु को बजार ब्यवस्थापन गर्न

Sustainable and environmentally friendly operations.
पर्यटनको बिकाशका निमित्त बहुआयमिक योजनाको ब्यवस्थापन गर्न

100% charity from profit.
शिक्षा स्वास्थ्य, संगीत, आर्ट , कृषि, उद्योग तथा खेलकुद को बिकाश गर्न

Cultural preservation.
स्वदेशी उत्पादन र जनजागरण तथा बजार समिकरण को निमित्त

competitive product Value Addition .
सांस्कृतिक उत्सबहरुको आयोजना तथा ब्यबस्थापनको निमित्त

Community development.
स्थानिय बालीनाली बनाजन्गाला तथा पसुपंछी आदिको उद्दार का निमित्त

Involve with  local events and sports.
योगी, साधु, सन्त तथा धर्मिक आस्थाका यात्रीहरुको ब्यबस्थापनको निमित्त

Participate to build better future for Everyone
योग आयुर्वेद तथा अन्य आस्थाका श्रोतहरुको बिस्तार तथा ब्यबस्थापनको निमित्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *