Infrastructure

Village Tourism development
योगर्शी धर्मसाला
बिद्यार्थी बिश्रमग्राम
परिवार प्रयाग
स्वयम्सेवक प्रतिक्षालय
स्थानिय सूचनाकेन्द्र तथा पुस्तकालय
पर्यटक बिश्राम ग्राम
पसुपंछी उद्दार तथा अध्यन केन्द्र
कृषि तथा बिउ बिकाश केन्द्र
बाल उद्यान