बैदीक कृषी अनुशन्धान केन्द्र, ताप्लेजुङ, नेपाल

अनुशन्धान केन्द्र मा भैरहेका कृयाकलाफरु:-

  • जडिबुटी अनुसन्धान्, सम्रक्षण्, बिउ बिकाश तथा प्रसोधन का कृयाकलापहरु..

  • फलफुल को अनुसन्धान्, बिकास तथा बिस्तार अनी प्रसोधनका कृयाकलापहरु..

  • पशू पालनकोलागी घास तथा घासका बिरुवा हरुको अनुसन्धान्, बिकास तथा बिस्तार का कृयाकलपहरु..

  • चौपाया (गाइ) र गाई का उत्पादनहरु (जस्तै गोबर र गौ मुत्र को प्रसोधना गरेर बिभिन्न उत्पादनहरु गर्ने गर्न सहयोग पुर्यौने समबन्धी कृयाकलापहरु..

  • स्थानिय अन्न बालिहरुको अनुसन्धान्, सम्रक्षण र प्रबर्धन का कृयकलापहरु..

  • भैरहेका छन

 

 


Comments