Himalayan Trance Tandava Dance

“यज्ञ दिन्छ बाटो फुकाइ देव दिन्छ असिस, दान. धर्म. कर्म. छाडे सभ्यता सँगै खसिस “

डमडम डमरु धडक धडक धड्के नागा, खरानी मोलेर चले सिब डर त्रास सबै भागा
शिखर देखी सागरसम्म सुतेका किसान अब जागा , गाओ रमाओ नाच नचाओ सबै मिली सिव भजा.


  • Event Theme : Maha Siva yajna सिब महायज्ञ
  • Location Information : Madhya Pahaadi Lookmarg Nepal (9 operational sites of Himalayan Family House)
  • Event Name : Maha Siva Yajna
  • Event Date : Anuel Event (बार्षीक कार्यक्रम) falls on:- Each SivaRatri {हरेक महासिब रात्री} 8th March 2024 | 25th Feb, 2025 | 15 Feb. 2026
  • Sponsers : N/A
  • Supported by : N/AComments